Braňany - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Hasiči

  • Email: hasicibranany@seznam.cz
  • Webové stránky: www.hasici-branany.webnode.cz
  • Facebook: www.facebook.com/sdhbranany

 

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ BRAŇANY

Historie:
Historie naše sboru sahá do konce 19. století do roku 1886. V roce 1996 jsme tedy oslavili již naše 110 výročí od založení. Jakož to každý hasičský sbor, tedy i náš vznikl za účelem ochraňovat lidské životy a zabraňovat škodám na majetku při požárech a živelných pohromách. Nechyběla ani činnost společenská. Postupem času se začali členové sboru více starat o výchovu a výcvik svých nástupců, a tímto způsobem přibyla do sboru jako prakticky již v dnešní době nerozlučitelná činnost, tedy práce s mládeží.

Důležité mezníky:
r. 1886 – předpokládané založení jednotky 1. SV – mobilizace členů – přerušení činnosti
r. 1920 – znovuobnovení hasičského sboru (starosta – V. Kolář, velitel – R. Opočenský)
r. 1921 – z veřejné sbírky nákup parní stříkačky během druhé sv. války není žádná zachovalá dokumentace o sboru
r. 1946 – znovuzaložení sboru (bez dostupné techniky)
r. 1948 – založena požární jednotka na dole Svoboda, později MaximGorkij postupně 45 členů, technika T 805, CAS 16 V3S, PPS 8, PS 16, CAS 32 T 138
r. 1977 - obdržela ZO SPO Braňany Čestné uznání za obětavou práci od KV SPO Ústí nad Labem

Dne 1.1. 1984 bylo naší organizaci uděleno vyznamenání za zásluhy KV SPO Ústí nad Labem

Od roku 1991 byl jmenován OÚ velitelem p. Šťastný Miloš, starosta byl od roku 1980 p. Škanta. V témže roce jsme dostali do užívání nové vozidlo AVIA 31 + starší technika CAS 25 Š 706. 

V roce 1998 jsme dostali do užívání repasovaný automobil CAS 32 T 815, který pro náš sbor zakoupil zcela ze svých finančních prostředků Obecní úřad v Brňanech.

Dne 18. 3.2000 naše organizace obdržela nejvyšší vyznamenání SH "Čestný prapor".

Současnost:
V současné době při našem sboru, jako prvotní a hlavní činnost, působí výjezdová jednotka SDH zařazená v kategorii JPO III, připravené pro zásahy v katastru obce i mimo něj. Tato jednotka je součástí požární ochrany obce, a tedy zcela financována místním obecním úřadem. Ve výjezdové jednotce působí 20 činných členů, kteří jsou rozděleny do určitých výjezdů, podle pracovních a fyzických možností. Požární vybavení jednotky je taktéž na velmi dobré úrovní. Nechybí zde vybavení zásahovými obleky od firmy Zahas, dýchací přístroje, vybavení pro práci ve výškách atd., které řadí naši jednotky k nejlepším na okrese. Druhotnou i když preferovanou činností je práce s dětmi. V kolektivu se pravidelně schází 20 dětí, které zde probírají tématiku PO a vyvíjejí další různorodou činnost jako jsou účasti na různých soutěží pořádaných jak OSH tak organizacemi blízkého okolí.

Sumář:
Základnu naší organizace tvoří 60 členů, z toho 20 činných, zařazených do výjezdové jednotky, 25 dětí působící v kolektivu MH a zbytek, tedy 15 členů tvoří přispívající členové a členové zasloužilí.