Braňany - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Úřední deska - Plnění informační povinnosti

Plnění informační povinnosti

Plnění informační povinnosti správce údajů vůči subjektům údajů

Podle ustanovení článku 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady Evropské Unie č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen GDPR) je správce údajů povinen všem relevantním subjektům údajů sdělit stručným, transparentním, srozumitelným a snadno přístupným způsobem následující informace o zpracovávání osobních údajů.

 

Základní pojmy:

 1. Osobní údaj

Veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě. Identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo nebo nepřímo identifikovat s odkazem na určitý identifikátor.

 1. Subjekt údajů

Fyzická osoba, kterou lze s odkazem na určitý identifikátor přímo či nepřímo identifikovat.

 

Agenda:

A42

Místní poplatky

A115

Evidence obyvatel a rodná čísla

A338

Krizové řízení

A341

Požární ochrana

A343

Obecní zřízení

A345

Agenda CzechPoint

A372

Knihovní zákon

A388

Veřejné rozpočty

A394

Finanční kontrola

A561

Podpora regionálního rozvoje

A565

Územní plánování a stavební řád

A687

Sčítání lidu, domů a bytů

A963

Ochrana přírody a krajiny

A1029

Sociální zabezpečení

A1095

Místní referendum

A1126

Ochrana ovzduší

A1153

Správní řád

A1183

Volby do Parlamentu České republiky

A1186

Odpadové hospodářství

A1261

Poskytování informací

A1262

Volby do Evropského parlamentu

A1281

Volby do zastupitelstev obcí

A1282

Volby do zastupitelstev krajů

A1342

Ověřování

A1343

Archivnictví a spisová služba

A1381

Pozemní komunikace a silniční správní úřady

A1601

Krajské referendum

A1941

Střet zájmů

A1000

Kulturní činnost, WEB a sociální sítě

 

 

 

 

Základní práva subjektů údajů:

Právo být informován o rozsahu zpracovávaných osobních údajů

Právo na přístup ke svým osobním údajům

Právo na opravu svých osobních údajů

Právo na výmaz svých osobních údajů

Právo na omezení zpracování svých osobních údajů

Právo na přenositelnost svých osobních údajů

Právo vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů

 

 1. Správce údajů

Právnická osoba, která sama nebo společně s jinými právnickými a fyzickými osobami určuje účely, prostředky a rozsah zpracování osobních údajů.

Obec – Braňany

IČ:

00265845

Sídlo/kancelář:

Bílinská č.p. 76, 435 22 Braňany

Telefonní kontakt:

476 732 877

E-mailový kontakt:

obec@branany.cz

ID datové schránky:

4i2b6c6

Zodpovědná osoba:

Mgr. Jan Vohnout

jan.vohnout@masnadeje.cz

(+420) 608 313 132

Zástupce zodpovědné osoby:

Bc. Petr Pillár

petr.pillar@masnadeje.cz

(+420) 725 061 014

 

 

 1. Zpracování údajů

Jakákoliv operace nebo soubor operací s osobními údaji nebo soubory osobních údajů, která je prováděna pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů, jako je shromáždění, zaznamenávání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledávání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoliv jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení atp.

 

Právní základ:

 1. Subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním osobních údajů pro jeden či více konkrétních údajů.
 2. Zpracování údajů je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů.
 3. Zpracování údajů je nezbytné pro plnění právní povinnosti, která se na správce údajů vztahuje.
 4. Zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby.
 5. Zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce. 

 

 1. Zpracovatel údajů

Právnická či fyzická osoba, která pro správce údajů osobní údaj zpracovává.

 

Poučení

 • Udělený souhlas subjektu údajů ke zpracování osobních údajů může být kdykoliv odvolán na základě písemné žádosti doručené na adresu sídla/kanceláře, e-mailovou zprávou nebo datovou zprávou správci údajů dle kontaktu výše.
 • V případě jakéhokoliv požadavku na informaci, přístup, opravu, výmaz, omezení zpracování, přenesení či vznesení námitky vztahující ke zpracování osobních údajů se subjekt údajů může kdykoliv obrátit na správce údajů.
 • Subjekt údajů má právo podat stížnost dozorovému orgánu, tj. Úřadu na ochranu osobních údajů.
 • Správce údajů nepředává osobní údaje do zemí mimo Evropskou Unii.
 • Správce údajů zpracovává běžné osobní údaje.
 • V rámci zpracování osobních údajů nedochází k profilování subjektů údajů.  
 • Správce údajů se řídí platným Spisovým a skartačním řádem s platností účinnosti dnem 19.05.2011.
 • Správce údajů se řídí platnou Směrnicí pro nakládání s osobními údaji č. 1/2018. 

 

 

Datum sejmutí: 9. 6. 2018 Zodpovídá: Správce Webu